Regulamin

REGULAMIN KLUB 30 w KRAKOWIE

 

pkt I – DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ

 

§ 1. PRAWO WSTĘPU

a) PRAWO WSTĘPU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE MAJĄ:

– osoby, od 25 roku życia,

– przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,

– przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

b) NA IMPREZY ORGANIZOWANE KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE WSTĘPU NIE MAJĄ:

– osoby poniżej 25 roku życia,

– osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

– osoby w stroju i obuwiu sportowym a także w tzw. glanach, bojówkach, mundurach, t-shirtach, krótkich spodniach, stroju traperskim, turystycznym czy plażowym, itp… ,

– osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę – obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny,

– tancerki i tancerze erotyczni (dot. wieczory panieńskie / kawalerskie).

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE:

a) W celu zapewniania Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy KLUB 30 w Krakowie nie jest organizatorem imprez masowych w myśl USTAWY o bezpieczeństwie imprez masowych dlatego też w przypadku osiągniecia maksymalnej, dopuszczalnej liczy osób dla imprez o charakterze nie masowym KLUB 30 zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do klubu kolejnym uczestnikom. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację loży w Klubie.

b) DODATKOWO UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZANI SĄ:

– do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,

– zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

– do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz innych, uprawnionych pracowników lokalu,

c) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe organizatorów oraz licencjonowana firma ochroniarska.

d) ZABRANIA SIĘ:

– wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów spożywczych oraz środków odurzających,

– wynoszenia z klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji tylko i wyłącznie na terenie klubu oraz przedmiotów będących własnością klubu np. szkoło, ozdoby itp.

– wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

e) W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

f) Miejsca siedzące w lożach są płatne, opłata za miejsce siedzące jest odrębną opłatą i w żaden sposób nie łączą się z opłatą za wstęp do klubu.

g) Za rzeczy pozostawione poza szatnią lokal nie odpowiada.

h) Ponadto zakazuje się:

– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,

– rzucania wszelkimi przedmiotami,

– sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

§ 3. DANE OSOBOWE

Zasady ochrony danych osobowych w Klubie, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawiera polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest przy wejściu klubu, a także na stronie internetowej www.krakow.klub30.pl/regulamin

§ 4. POZOSTAŁE REGULACJE:

Decydując się na uczestnictwo w imprezach KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE:

– Akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulamin,

– Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji,

– W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje upoważniony pracownik lokalu,

– Zakup biletu lub wejście do klubu na imprezę niebiletowaną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

– Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia do klubu a opuszczenie lokalu skutkować będzie koniecznością zakupu nowego biletu.

– Ceny biletów imprez specjalnych mogą się różnić od cen biletów imprez cyklicznych,

– Uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie www.krakow.klub30.pl jest podaniem go do publicznej wiadomości,

– Osoby chcące wejść z listy Facebook zobowiązują się używać prawdziwego imienia i nazwiska na portalu Facebook.

– Klub zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji lub w ostateczności do blokowania profili osób w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itd.), które dopuszczają się umieszczania wulgarnych/nieprzyzwoitych/seksistowskich lub jakichkolwiek innych wpisów/postów/komentarzy, znacząco odbiegających od ogólnie przyjętych norm kultury osobistej.

– Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

pkt II – KORZYSTANIE Z SZATNI

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE

– Szatnia jest płatna 2 zł od rzeczy, na jednym numerku-opasce może znajdować się tylko jedna rzecz. Usługa jest płatna z góry.

– Dodatkowo płatne 2 zł są: duże torby oraz wybieranie rzeczy „NA CHWILĘ”,

– Dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie opaski przez osobę do tego upoważnioną – szatniarza,

– Umowna górna granica odpowiedzialności klubu za rzeczy pozostawione w szatni wynosi 250 zł.

– Na terenie szatni mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.

– Obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie opaski przed kradzieżą lub zgubieniem,

– Za pozostawione w odzieży przedmioty: dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, czapka, szalik, rękawiczki … etc., – KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE nie ponosi żadnej odpowiedzialności,

– Zwrot rzeczy następuje w chwili zwrotu opaski,

– Osoba, która zagubi opaskę może odebrać swoje rzeczy z szatni wyłącznie po zakończeniu imprezy, gdy wszyscy inni klienci opuszczą klub oraz po wskazaniu detali umożliwiających rozpoznanie odzieży. Wydaniu rzeczy towarzyszy wypełnienie formularza: spisanie danych osobowych bezpośrednio z dowodu osobistego osoby odbierającej odzież oraz szczegółowe opisanie wszystkich przedmiotów będących w jej kieszeniach. Całość formalności dopełniać powinien wyraźny podpis minimum dwóch osób: odbierającej oraz szatniarza,

– Oplata za zgubioną bransoletkę do szatni wynosi 20 zł,

– Szatnia klubu nie prowadzi depozytu przedmiotów, w związku z tym nie odpowiada za przedmioty wartościowe takie jak gotówka, sprzęt elektroniczny, dokumenty itp.

– Rzeczy pozostawione w szatni, które nie zostaną odebrane w dniu imprezy, przechowywane są przez okres 7 dni.
– Nieodebranie rzeczy z szatni w ciągu 7 dnia od daty pozostawienia traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy i pozostawiona rzecz zostaje oddana na przechowywanie na koszt osoby pozostawiającej rzecz w szatni. Koszt jednej doby przechowywania oraz dozorowania rzeczy nie odebranej z powodu zwłoki osoby pozostawiającej rzecz w szatni wynosi 5 zł + VAT.
– Nieodebrane rzeczy z szatni w przeciągu 30 dni od daty przyjęcia zgodnie z art.180 KC i w związku z art. 60 KC traktuje się jako wolę wyzbycia się własności co skutkuje uznaniem rzeczy za porzucone a rzeczy te podlegają likwidacji (utylizacji) lub zostają przekazane na cele charytatywne.

– Szatniarz ma prawo odmówić przyjęcia odzieży w przypadku, gdy jej stan lub materiał, z którego jest uszyta mógłby uszkodzić inną odzież,

– Pozostawiając rzeczy w szatni dobrowolnie godzą się Państwo na przetrzymywanie ich do chwili OSOBISTEGO odbioru,

– Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni, na terenie klubu lub zagubionych odbywa się w godzinach pracy KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE,

 

pkt III – REZERWACJIA LOŻY

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE

– Miejsca siedzące w lożach są płatne i poddawane rezerwacji,

– Klub w trakcie imprez cyklicznych udostępnia każdorazowo bezpłatne miejsca siedzące nie podlegające rezerwacji,

– Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu,

– Odbiór rezerwacji powinien nastąpić do godz. 22:00 przy kasie klubu. Po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność i zostaje anulowana oraz odsprzedana innym zainteresowanym gościom w klubie,

– Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji.
Właściwy sposób dokonywania anulacji następuje poprzez wiadomość e-mail z adresu e-mail wskazanego podczas rezerwacji podając datę imprezy na którą dokonana została rezerwacja, numer zarezerwowanego stolika (loży) oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu biuro@klub30.pl ,

– KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy kawalerskie.

§ 2. REZERWACJA LOŻY

– Rezerwacji loży można dokonywać online na stronie klubu www.krakow.klub30.pl

– KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji lub dokonać anulowania rezerwacji w przypadku gdy cel rezerwacji stanowczo odbiega od profilu klubu,

– Rezerwacja ONLINE jest możliwa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu przerw technicznych niezależnych od administratora,

– Rezerwacja online jest ważna po zaakceptowaniu maila zwrotnego wysłanego przez system rezerwacji oraz dokonaniu płatności za rezerwację online. Zaleca się wydrukowanie maila zwrotnego celem potwierdzenia rezerwacji przy jej odbiorze,

– Rezerwacji online w dniu imprezy można dokonywać wyłącznie do godziny 19:00,

§ 3. PŁATNOŚĆ:

– KLUB 30, UL. KOŚCIUSZKI 3, W KRAKOWIE świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji loży on-line za pośrednictwem systemu płatniczego PayU https://www.payu.pl/

– Rezerwacji w serwisie www.krakow.klub30.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.

– Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

– Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, klient zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez klub. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

– System generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na podany adres e-mail.

– Cennik rezerwacji standardowej zamieszczony jest w zakładce rezerwacje na stronie klubu www.krakow.klub30.pl może ulegać on zmianie w przypadku imprez tematycznych, co każdorazowo podawane będzie do informacji publicznej,

– Rezerwacja loży (w tym opłata) dokonywana jest poprzez system rezerwacji on-line dostępnego na stronie internetowej klubu. W miarę wolnych miejsc możliwa jest również rezerwacja loży na miejscu, w dniu imprezy.

– Opłacenie loży jest gwarancją wyłączności na dane miejsce siedzące do końca imprezy – mają Państwo prawo wyprosić z zarezerwowanej loży nieznajome osoby lub poprosić o to pracowników ochrony.

§ 4. ZWROTY I REKLAMACJE

– Dokonując anulacji rezerwacji na najpóźniej 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca nie ponosi żadnych kosztów tej operacji.

– Dokonując anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca otrzymuje zwrot w wysokości 50% przedpłaty (Moment anulowania rezerwacji liczony jest od momentu wysłania maila z prośbą anulacji oraz z załączonym potwierdzeniem rezerwacji)

– Dokonując anulacji rezerwacji na mniej niż 24 godziny przez planowaną imprezą, zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.

– Właściwy sposób dokonywania anulacji następuje poprzez wiadomość e-mail z adresu e-mail wskazanego podczas rezerwacji podając datę imprezy na którą dokonana została rezerwacja, numer zarezerwowanego stolika (loży) oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu biuro@klub30.pl

– Reklamacji rezerwacji można dokonywać poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: biuro@klub30.pl

– Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu.

– Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości na właściwy adres email.

– Osoba dokonująca rezerwacji ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27